GUI-Adaptionen in Lernkontexten

Spannagel, Christian; Schroeder, Ulrik

Bonn : Ges. für Informatik (2008)
Contribution to a book, Contribution to a conference proceedings

In: DeLFI 2008 : die 6. E-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. ; 07. - 10. September 2008 in Lübeck, Germany / Silke Seehusen, Ulrike Lucke; Stefan Fischer (Hrsg.)
Page(s)/Article-Nr.: 281-292

Identifier